Garanti

Garantivillkor LibenPlay Scandinavia

Garantivillkor för produkter inom lek, park- & stadsmiljö från Libenplay Scandinavia

Garantitider

20 år Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på konstruktivt bärande stålkomponenter och komponenter i rostfritt stål
20 år Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på HPL-komponenter och HDPE-paneler.
15 år- Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel Aluminium komponenter.
10 år Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på övriga komponenter av galvaniserade och olackerade stål- och metalldelar.
5 år Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på LLDPE-komponenter; PVC-komponenter och övrig hårdplast som är del av lekplatskonstruktion.
5 år Mot fel/brister som beror på allvarlig röta i bearbetade konstruktivt bärande stolpar av olika typer av trä. Mot fel/brister som beror på produktionsfel i konstruktivt bärande stålkomponenter samt lekkomponenter med stora dynamiska belastningar
3 år Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på fjädrar samt plast- och nätkonstruktioner. Mot betydande korrosion på lackerade metalldelar.
2 år Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på rörliga delar, gummidelar (t.ex. gungsitsar, underlagsmattor), plywood samt allmänt för övriga produkter som ej ingår i undantagen.

Garantin gäller inte:

– För normalt slitage som uppkommer genom avsett bruk, t.ex. kosmetiska problem som ytkorrosion, repor, bucklor, blekning, missfärgning etc.
– Om produkten vanvårdas, behandlas ovarsamt, används felaktigt, överbelastas eller vandaliseras. Vid vandalism rekommenderar vi alltid polisanmälan.
– Om produkten utsätts för oförutsedd miljöpåverkan som extremt väder eller naturkatastrof.
– Om produkten används eller installeras tillsammans med produkter som inte godkänts av Libenplay Scandinavia.
– Om produkten monteras och/eller installeras på ett sätt som strider mot Libenplay Scandinavias anvisningar.
– Om köparen inte har genomfört och dokumenterat inspektion och underhåll i enlighet med Libenplays inspektions- och underhållsanvisningar (kan fås på begäran genom att kontakta Libenplay Scandinavia). Allt erforderligt underhåll ska utföras regelbundet under produktens livslängd. Produkterna ska besiktas årligen, eller efter överenskommelse med Libenplay Scandinavia.
– För korrosionsskada när produkten är direkt utsatt för saltvatten. Vid installation inom 150m från kusten halveras garantitiden för skada som orsakas av korrosion.
– Om köparen inte anmäler reklamationen i rätt tid eller på annat sätt underlåter att iaktta reklamationsförfarandet som anges längre ner.
– Om köparen inte iakttar och rättar sig efter produktinformation och produktanvisningar som Libenplay Scandinavia eller auktoriserad Libenplay-återförsäljare utfärdar rörande produktfrågor och säkerhet.

Garantitid och reklamationsförfarande

– Garantitiden börjar löpa det datum som anges på fakturan. För reparerad och/eller utbytt del gäller fortsatt garanti endast den tid som återstår av den ursprungliga garantitiden. Garanti beviljas endast den ursprungliga köparen av produkter från Libenplay Scandinavia eller auktoriserad Libenplay-återförsäljare och kan inte överlåtas.
– Garantin gäller endast produkter som monterats och installerats i enlighet med Libenplay Scandinavias installationsanvisningar och som underhålls och inspekteras i enlighet med

Libenplay Scandinavias underhålls- och inspektionsanvisningar

– Garantireklamationen ska skickas till Libenplay Scandinavia via info@libenplay.se, per brev till Libenplay Scandinavia AB, Stationsgatan 21, 554 31 Bankeryd eller till den auktoriserade återförsäljare ni köpt produkten av, inom tre (3) månader från det att ett produktfel upptäckts eller borde ha upptäckts.
– Originalfaktura eller garantibevis i original ska bifogas reklamationen. Dessutom ska kunden på begäran förse Libenplay Scandinavia med en kopia på dokument som visar hur inspektions- och underhållsrutinerna har skötts. På begäran ska icke fungerande eller bristfälliga delar returneras till Libenplay.
– Om en produkt visar sig vara bristfällig eller icke fungerande vid normal användning inom ovan angivna garantitid kommer Libenplay Scandinavia, inom rimlig tid och efter eget val, reparera eller byta ut bristfälliga eller icke fungerande produkter genom att tillhandahålla reparerade produkter eller ersättningsprodukter/ ersättningsdelar kostnadsfritt till platsen.
– Libenplay Scandinavias garanti täcker inte arbetskostnaden för demontering av bristfälliga eller icke fungerade delar eller för installation av reparerade eller utbytta delar. Vi erbjuder dock kunden att själv göra ersättningsarbetet, då bistår vi med anvisningar.
– Om specifika färger eller modeller/produkter har utgått kommer Libenplay Scandinavia att erbjuda ett urval av alternativa färger eller motsvarande alternativa modeller/produkter som ersättning för de delar och produkter som omfattas av garantin.
– Tvister, anspråk eller kontroverser som uppkommer på grund av eller i samband med denna garanti ska regleras och avgöras genom bindande skiljeförfarande på en plats som beslutas av Libenplay Scandinavia.

Garanti för reservdelar & utbyteskomponenter

– LibenPlay Scandinavia garanterar att reservdelar finns tillgängliga minst 10 år med det datum produkten har överlämnats till beställaren.
– LibenPlay Scandinavia garanterar att utbyteskomponenter finns tillgängliga minst 10 år med det datum produkten har överlämnats till beställaren.

Vägledning för underhåll & skötsel av produkter

Detta är en vägledning för hur produkter levererade av LibenPlay Scandinavia ska skötas.

Reservationer
• Diverse lokala och nationella regler på den plats där redskap och utrustningen uppförs ska tas i beaktande, eftersom dessa bestämmelser kan variera beroende på vilken typ av utrustning.
• Produktsäkerhetslagen kräver att utrustning som placeras i offentlig miljö måste vara säkra. Enligt denna lag föreslås primärt att utrustningen uppfyller kraven i publicerad gällande standarder:
• All utrustning som tillhandahålls måste regelbundet besiktas i enlighet med standarden för att fortlöpande säkerhet skall garanteras. Oavsett när utrustning tillhandahålls, måste dess fortlöpande säkerhet alltid garanteras, där besiktning regelbundet genomförs i enlighet med standarden.
Standarder som kan användas som referensmaterial
Lekplats & lekplatsutrustning – EN 1176/1177
Utegym – EN 16630

Drift

All utrustning skall ha en driftsplan som beskriver de rutiner som inspektion, drift och underhåll innebär.
Övergripande målet är att säkerställa säkerheten för utrustningen under dess livstid i enlighet av lagar, regler och standarder.
Ansvarig över drift ska fastställa lämpliga rutiner och dokumentation för att garantera säkerheten på utrustningen.
Driftsansvarig ansvarar för rapportering av incidenter och olyckor kring utrustningen och skall även regelbundet, minst 1 gång per år, granska utfallet av genomförda rutiner och underhållsarbeten för att om så erfordras förbättra rutiner vid behov.
Personal skall ha lämplighet, erfarenhet och kompetens. Samt ha tillräcklig information kring sitt ansvar för att utföra dessa driftsarbete.
Dokumentation som skall produceras bör innehålla: leveransuppgifter, inspektionsrapporter, underhållsrutiner och rapport för besiktning.

Identifierande av brister

Brister i utrustning kan delas in i olika nivåer (hög risk, medel risk & låg risk). Identifierade risker av låg karaktär han hanteras genom rutinmässiga underhåll. Risker med medel och hög karaktär behöver prioriteras och få särskild uppmärksamhet. Om det inte går att omedelbart agera på brist av hög brist, bör utrustningen göras obrukbar.
Incidenter & olyckor
Incidenter och olyckor vid utrustning skall rapporteras och bör dokumenteras till driftsansvarig.
Dokumentation bör innehålla:
• Datum och tid där incidenten/olyckan inträffade
• Väderförhållanden vid det datumet
• Uppgifter om personerna inblandade
• Var på utrustningen incidenten/olyckan inträffade
• Beskrivning om hur incidenten/olyckan inträffade
• Vittnen
• Ev. åtgärder som behöver inrättas till följd av incidenten/olyckan

Inspektion & underhåll

Driftsplanen skall innehålla en plan för inspektion och underhåll. Olika krav gäller för olika typer utrustning.
LibenPlay Scandinavia rekommenderar:
• Rutinmässig kontroll visuellt (beroende på användarfrekvens, daglig eller veckovis kontroll för skadegörelse)
• Rutinmässig kontroll av funktionalitet (beroende på användarfrekvens, dock minst 5 ggr om året)
• Säkerhetsbesiktning årligen (av kompetent och behörig personal)